Päivitykset

29.10.2018
Pentulista
Aikuisia etsii kotia
Siitosurokset

27.7.2018
Pentulista
Kasvattajalista

10.7.2018
Aikuisia etsii kotia

27.6.2018
Siitosurokset
Kasvattajat
Pentuvälitys


24.5.2018
Pentuvälitys
Aikuisia etsii kotia


23.2.2018
Pentuvälitys

30.1.2018
Hallitus
jäsenmaksut lähetetty
vuoden kissakisa

22.1.2018
Pentuvälitys

29.12.2017
Pentuvälitys, kasvattajat

9.12.2017
Pentuvälitys

24.10.2017
Pentuvälitys
Tiedotteet

5.8.2017

Lämpimät kiitokset kesäpäiville osallistujille! Jälleen kerran mukava ilta!

26.5.2017
Pentuvälitys
Tiineys-Pentuekyselyn yhteenvetoa Tiedotteisiin.
PRA-päivitystä ja linkki Movettiin.

Kuvat ja jutut voi laittaa tulemaan leena@jalecats.net

12.5.2017
Aikuisia etsii kotia

29.4.2017
Aikuisia etsii kotia

20.4.2017
Pentuvälitys
Tiedotteet

4.4.2017
Vuoden kissa 2016 tulokset
Tiedotteet-kevätkokouskutsu
Siitosurokset

22.2.2017
Kasvattajat
pentuvälitys

29.1.2017
Jatkettu Vuoden Kissa-kisaan ilmottautumista 15.2.17 saakka

16.1.2017
Yhteystiedot- kasvattaja
Pentuvälitys
Jäsenmaksu
Vuoden kissa
Sijoituskotia etsitään
Tiedotteet

12.12.2016
Pentuvälitys
Siitosurokset

3.10.2016
Pentuvälitys,
siitosurokset
Pentueita suunnitteilla
Kasvattajat

23.8.2016
Pentuvälitys
Sijoituskotia etsii

10.7.2016
Pentuvälitys

7.7.2016
Aikuisia etsii kotia
Pentuvälitys

3.7.2016
Tiedotteet
Hallitus
Kasvattajat
Pentuvälitys


12.6.2016
Pennut sivu
Siitosurokset
Sijoituskotia etsitään
Etusivu

31.5.2016
Kevätkokouskutsu - löytyy tiedotteetsivulta!

Pentuvälitys

17.5.2016
Pentuvälitys


Yhteistyössä 2017:

Suomen Kissaliitto

Movet

PrimaCat

Sivuston ylläpito:
Leena Varinen
leena@jalecats.net

Yhdistyksen säännöt

Yhdistyksen nimi on Oricat, josta näissä säännöissä käytetään nimeä yhdistys. Yhdistyksen kotipaikka on Tuusula. Yhdistyksen kieli on suomi.

2 § TARKOITUS JA TOIMINTA

Yhdistyksen tarkoitus on toimia ensisijaisesti itämaisten lyhytkarvakissojen arvostamisen hyväksi edistämällä järkiperäistä kasvatustyötä terveillä ja hyväluonteisilla kissoilla sekä jakamalla rotutietoutta ja neuvomalla kasvatus- ja hoitoasioissa. Yhdistys toimii lisäksi myös itämaisia lähellä olevien rotujen, siamilaisten, balineesien ja itämaisien pitkäkarvojen (ent. javaneesien) tason arvostamisen edistämiseksi.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

 • järjestää jäsenilleen seminaareja, kerhoiltoja ja neuvontapalvelua
 • jakaa yleisötilaisuuksissa asiallista tietoa itämaisista, siamilaisista, balineeseista ja itämaisista pitkäkarvoista (javaneeseista)
 • voi julkaista omaa tiedotuslehteä
 • tekee yhteistyötä muiden kotimaisten ja ulkomaisten kissayhdistysten kanssa
 • voi järjestää kissanäyttelyistä

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi, hankittuaan tarvittaessa asianomaisten luvan

 • ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja
 • toimeenpanna keräyksiä ja arpajaisia
 • omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta
 • harjoittaa alan kustannustoimintaa

II JÄSENET

3 § JÄSENYYS

Yhdistyksen jäsenet ovat varsinaisia, perhe- tai kannattajajäseniä.

Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi voivat liittyä kaikki itämaisia lyhytkarvakissoja kasvattavat, niitä omistavat tai niistä kiinnostuneet, jotka haluavat edistää rodun arvostusta ja terveyttä.

Perhejäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka asuu samassa taloudessa varsinaisen jäsenen kanssa.

Kannattajajäseneksi voi liittyä yksityinen henkilö ja oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Kannattajajäsen ei ole äänioikeutettu.

4 § JÄSENMAKSUT

Yhdistyksen vuosittaisen jäsenmaksun suuruuden kullekin jäsenryhmälle erikseen päättää yhdistyksen syyskokous. Jäsenten on suoritettava jäsenmaksu kunakin vuonna tammikuun loppuun mennessä.

5 § JÄSENYYDEN PÄÄTTYMINEN

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai puheenjohtajalle tai ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan merkittäväksi. Jäsen voidaan katsoa eronneeksi yhdistyksestä, jos 4 §:n mukaista jäsenmaksua ei ole maksettu eräpäivään mennessä.

Hallitus voi erottaa yhdistyksestä jäsenen, joka on jättänyt erääntyneen jäsenmaksun maksamatta. Jos jäsen käyttäytymisellään tai toiminnallaan halventaa, vahingoittaa tai vaikeuttaa yhdistyksen toimintaa, voi yhdistyksen hallitus erottaa hänet, jos kaksi kolmasosaa (2/3) hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Erottamispäätöksestä ilmoitetaan erotetulle kirjallisesti. Eronneella tai erotetulla ei ole mitään oikeutta yhdistyksen omaisuuteen tai maksujen takaisin saamiseen.

III HALLITUS

6 § HALLITUKSEN KOKOONPANO

Yhdistyksen asioita hoitaa ja sen toimintaa johtaa hallitus. Hallitukseen kuuluu vuosittain valittavat puheenjohtaja ja sihteeri sekä kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittavat vähintään neljä (4) ja enintään kuusi (6) varsinaista jäsentä ja nollasta (0) kahteen (2) varajäsentä. Puolet varsinaisista ja varajäsenistä on vuosittain erovuorossa. Erovuorossa olevat voidaan valita uudelleen.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja varasihteerin. Lisäksi hallitus valitsee varainhoitajan sekä muita tarpeellisiksi katsomiaan toimihenkilöitä ja toimikuntia.

7 § HALLITUKSEN TOIMINTA

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estyneenä varapuheenjohtajan kutsusta tai vähintään kahden (2) hallituksen jäsenen sitä kirjallisesti vaatiessa.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan tai hänen ollessaan estyneenä varapuheenjohtajan lisäksi puolet (1/2) hallituksen muista jäsenistä on läsnä. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan päätökseksi tulee se mielipide, jota puheenjohtaja on kannattanut, paitsi vaaleissa, joissa ratkaisee arpa. Hallituksen kokouksissa kullakin läsnä olevalla hallituksen jäsenellä on yksi (1) ääni. Valtakirjalla ei voi äänestää.

8 § YHDISTYKSEN NIMENKIRJOITTAJAT

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai varainhoitaja, kaksi (2) yhdessä.

IV YHDISTYKSEN KOKOUKSET

9 § PÄÄTÖSVALTA

Päätösvalta yhdistyksessä on jäsenillä. Jäsenet käyttävät päätösvaltaansa yhdistyksen kokouksissa.

10 § KOKOUKSET

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, kevät- ja syyskokouksen, joiden lisäksi voidaan pitää ylimääräisiä kokouksia. Hallitus kutsuu yhdistyksen kokoukset koolle kirjallisesti vähintään 10 päivää ennen kokousta. Kokouskutsuun on liitettävä esityslista.

11 § KEVÄTKOKOUS

Yhdistyksen kevätkokous pidetään kunkin vuoden maaliskuun loppuun mennessä.

Kevätkokouksessa on käsiteltävä seuraavat asiat:

 1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri
 2. Valitaan kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Esitetään yhdistyksen toimintakertomus edelliseltä vuodelta
 5. Esitetään tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus sekä vahvistetaan tilinpäätös
 6. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
 7. Muut esityslistalla mainitut asiat

12 § SYYSKOKOUS

Yhdistyksen syyskokous pidetään kunkin vuoden marraskuun loppuun mennessä.

Syyskokouksessa on käsiteltävä seuraavat asiat:

 1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri
 2. Valitaan kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä hallituksen varsinaiset jäsenet ja varajäsen(et) 6 §:n mukaisesti erovuorolaisten tilalle
 5. Valitaan seuraavalle tilikaudelle kaksi (2) tilintarkastajaa ja kaksi (2) varatilintarkastajaa
 6. Päätetään jäsenmaksuista
 7. Käsitellään yhdistyksen tulo- ja menoarvio sekä toimintasuunnitelma seuraavalle vuodelle
 8. Päätetään yhdistyksen toimihenkilöille maksettavista palkkioista
 9. Muut esityslistalla olevat asiat

13 § YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS

Ylimääräinen kokous on kutsuttava koolle, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) äänioikeutetuista sitä hallitukselta kirjallisesti vaatii erityisesti ilmoitettua asiaa varten.

V MUUTA

14 § TILINPÄÄTÖS

Yhdistyksen tilikausi on yksi (1) kalenterivuosi. Tilit ja tarvittavat pöytäkirjat on esitettävä hyvissä ajoin tarkastusta varten yhdistyksen tilintarkastajille, joiden on palautettava ne lausuntoineen hallitukselle neljätoista (14) vuorokautta ennen kevätkokousta.

15 § SÄÄNTÖMUUTOKSET JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.