Päivitykset

4.4.2019
Kasvattajat
Pentuvälitys


20.9.2019
Pentueita suunnitteilla
Pentuvälitys

9.2.2019
Pentuvälitys,
Sijoituskotia Etsitään,
Siitosurokset

19.1.2019
Koko sivuston sisältö tarkastettu ja päivitetty.

29.10.2018
Pentulista
Aikuisia etsii kotia
Siitosurokset

27.7.2018
Pentulista
Kasvattajalista

Yhteistyössä 2019:

Suomen Kissaliitto

Movet

Orimail jutut ja kuvat voi lähettää osoitteeseen pike@pikekokkonen.com

Sivuston ylläpito:
Leena Varinen
leena@jalecats.net

Yhdistyksen säännöt

Yhdistyksen nimi on Oricat, josta näissä säännöissä käytetään nimeä yhdistys. Yhdistyksen kotipaikka on Tuusula. Yhdistyksen kieli on suomi.

2 § TARKOITUS JA TOIMINTA

Yhdistyksen tarkoitus on toimia ensisijaisesti itämaisten lyhytkarvakissojen arvostamisen hyväksi edistämällä järkiperäistä kasvatustyötä terveillä ja hyväluonteisilla kissoilla sekä jakamalla rotutietoutta ja neuvomalla kasvatus- ja hoitoasioissa. Yhdistys toimii lisäksi myös itämaisia lähellä olevien rotujen, siamilaisten, balineesien ja itämaisien pitkäkarvojen (ent. javaneesien) tason arvostamisen edistämiseksi.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

 • järjestää jäsenilleen seminaareja, kerhoiltoja ja neuvontapalvelua
 • jakaa yleisötilaisuuksissa asiallista tietoa itämaisista, siamilaisista, balineeseista ja itämaisista pitkäkarvoista (javaneeseista)
 • voi julkaista omaa tiedotuslehteä
 • tekee yhteistyötä muiden kotimaisten ja ulkomaisten kissayhdistysten kanssa
 • voi järjestää kissanäyttelyistä

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi, hankittuaan tarvittaessa asianomaisten luvan

 • ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja
 • toimeenpanna keräyksiä ja arpajaisia
 • omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta
 • harjoittaa alan kustannustoimintaa

II JÄSENET

3 § JÄSENYYS

Yhdistyksen jäsenet ovat varsinaisia, perhe- tai kannattajajäseniä.

Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi voivat liittyä kaikki itämaisia lyhytkarvakissoja kasvattavat, niitä omistavat tai niistä kiinnostuneet, jotka haluavat edistää rodun arvostusta ja terveyttä.

Perhejäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka asuu samassa taloudessa varsinaisen jäsenen kanssa.

Kannattajajäseneksi voi liittyä yksityinen henkilö ja oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Kannattajajäsen ei ole äänioikeutettu.

4 § JÄSENMAKSUT

Yhdistyksen vuosittaisen jäsenmaksun suuruuden kullekin jäsenryhmälle erikseen päättää yhdistyksen syyskokous. Jäsenten on suoritettava jäsenmaksu kunakin vuonna tammikuun loppuun mennessä.

5 § JÄSENYYDEN PÄÄTTYMINEN

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai puheenjohtajalle tai ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan merkittäväksi. Jäsen voidaan katsoa eronneeksi yhdistyksestä, jos 4 §:n mukaista jäsenmaksua ei ole maksettu eräpäivään mennessä.

Hallitus voi erottaa yhdistyksestä jäsenen, joka on jättänyt erääntyneen jäsenmaksun maksamatta. Jos jäsen käyttäytymisellään tai toiminnallaan halventaa, vahingoittaa tai vaikeuttaa yhdistyksen toimintaa, voi yhdistyksen hallitus erottaa hänet, jos kaksi kolmasosaa (2/3) hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Erottamispäätöksestä ilmoitetaan erotetulle kirjallisesti. Eronneella tai erotetulla ei ole mitään oikeutta yhdistyksen omaisuuteen tai maksujen takaisin saamiseen.

III HALLITUS

6 § HALLITUKSEN KOKOONPANO

Yhdistyksen asioita hoitaa ja sen toimintaa johtaa hallitus. Hallitukseen kuuluu vuosittain valittavat puheenjohtaja ja sihteeri sekä kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittavat vähintään neljä (4) ja enintään kuusi (6) varsinaista jäsentä ja nollasta (0) kahteen (2) varajäsentä. Puolet varsinaisista ja varajäsenistä on vuosittain erovuorossa. Erovuorossa olevat voidaan valita uudelleen.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja varasihteerin. Lisäksi hallitus valitsee varainhoitajan sekä muita tarpeellisiksi katsomiaan toimihenkilöitä ja toimikuntia.

7 § HALLITUKSEN TOIMINTA

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estyneenä varapuheenjohtajan kutsusta tai vähintään kahden (2) hallituksen jäsenen sitä kirjallisesti vaatiessa.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan tai hänen ollessaan estyneenä varapuheenjohtajan lisäksi puolet (1/2) hallituksen muista jäsenistä on läsnä. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan päätökseksi tulee se mielipide, jota puheenjohtaja on kannattanut, paitsi vaaleissa, joissa ratkaisee arpa. Hallituksen kokouksissa kullakin läsnä olevalla hallituksen jäsenellä on yksi (1) ääni. Valtakirjalla ei voi äänestää.

8 § YHDISTYKSEN NIMENKIRJOITTAJAT

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai varainhoitaja, kaksi (2) yhdessä.

IV YHDISTYKSEN KOKOUKSET

9 § PÄÄTÖSVALTA

Päätösvalta yhdistyksessä on jäsenillä. Jäsenet käyttävät päätösvaltaansa yhdistyksen kokouksissa.

10 § KOKOUKSET

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, kevät- ja syyskokouksen, joiden lisäksi voidaan pitää ylimääräisiä kokouksia. Hallitus kutsuu yhdistyksen kokoukset koolle kirjallisesti vähintään 10 päivää ennen kokousta. Kokouskutsuun on liitettävä esityslista.

11 § KEVÄTKOKOUS

Yhdistyksen kevätkokous pidetään kunkin vuoden maaliskuun loppuun mennessä.

Kevätkokouksessa on käsiteltävä seuraavat asiat:

 1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri
 2. Valitaan kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Esitetään yhdistyksen toimintakertomus edelliseltä vuodelta
 5. Esitetään tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus sekä vahvistetaan tilinpäätös
 6. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
 7. Muut esityslistalla mainitut asiat

12 § SYYSKOKOUS

Yhdistyksen syyskokous pidetään kunkin vuoden marraskuun loppuun mennessä.

Syyskokouksessa on käsiteltävä seuraavat asiat:

 1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri
 2. Valitaan kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä hallituksen varsinaiset jäsenet ja varajäsen(et) 6 §:n mukaisesti erovuorolaisten tilalle
 5. Valitaan seuraavalle tilikaudelle kaksi (2) tilintarkastajaa ja kaksi (2) varatilintarkastajaa
 6. Päätetään jäsenmaksuista
 7. Käsitellään yhdistyksen tulo- ja menoarvio sekä toimintasuunnitelma seuraavalle vuodelle
 8. Päätetään yhdistyksen toimihenkilöille maksettavista palkkioista
 9. Muut esityslistalla olevat asiat

13 § YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS

Ylimääräinen kokous on kutsuttava koolle, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) äänioikeutetuista sitä hallitukselta kirjallisesti vaatii erityisesti ilmoitettua asiaa varten.

V MUUTA

14 § TILINPÄÄTÖS

Yhdistyksen tilikausi on yksi (1) kalenterivuosi. Tilit ja tarvittavat pöytäkirjat on esitettävä hyvissä ajoin tarkastusta varten yhdistyksen tilintarkastajille, joiden on palautettava ne lausuntoineen hallitukselle neljätoista (14) vuorokautta ennen kevätkokousta.

15 § SÄÄNTÖMUUTOKSET JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.